Florian Westerhausen

Florian Westerhausen
Vorsitzender, 2. stv. Fraktionsvorsitzender, Ratsmitglied
Wahlkreis 01
Lohmar